973

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İKTİSADİ İŞLETME SOSYAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE UN VE UN MAMÜLLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/92372

 

1-İdarenin
a) Adresi : GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 02742236641 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kutahya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Un ve Unlu Mamulleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Söz konusu ürünlerini İdarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 3 (üç) saat içerisinde 30 Ağustos Mahallesi Harun Kahya Caddesi No:6/A KÜTAHYA adresinde bulunan KÜTAHYA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE, ÇAMLICA MESİRE ALANINDA BULUNAN KIR LOKANTASI ile HİSAR MEVKİİNDE BULUNAN DÖNER GAZİNOYA, ILICA OTEL HARLEK ve yeni açılacak birimlere teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : Söz konusu ürünlerini İdarenin yazılı veya sözlü talebinden itibaren en geç 3 (üç) saat içerisinde 30 Ağustos Mahallesi Harun Kahya Caddesi No:6/A KÜTAHYA adresinde bulunan KÜTAHYA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE, ÇAMLICA MESİRE ALANINDA BULUNAN KIR LOKANTASI ile HİSAR MEVKİİNDE BULUNAN DÖNER GAZİNOYA, ILICA OTEL HARLEK ve yeni açılacak birimlere teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 18.03.2021 – 10:30
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin teklif edecekleri ürünün üreticilerine ait her bir ürün için ayrı ayrı olması şartıyla (Ürün isimlerinin veya gruplarının ayrı ayrı belirtildiği) Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü) alınmış olan Gıda Üretim Sertifikası ile Çalışma İzni’nin aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.