KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

511

İLAN
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde (mühendislik Fakultesi -fen edebiyat Fakultesi- İ.İ.B. Fakultesi ve Eğitim Fakultsi KOMPLEKS HALİNDE)KIRTASİYE VE FOTOKOPİ ÇEKİM MERKEZLERİ YERİ KİRALAMASI İÇİN 2886 SAYILI Devlet ihale kanununun 45, maddesine (açık teklif usulü) göre 30,10,2018 Salı günü saat 10:00’da aylık 12,000,00 TL üzerinden yıllık (12,000,00*8 ay -96,000,00 +2,100,00 4 ay -98,100,00 TL)12 AYLIK TOPLAM 98,100,00 TL tahmini bedel üzerinden 05:11:2018-04:11:2019 tarihleri arası 1 bir yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır. (ilgili müstecirin talebi üzerine ve idari gerek görürse taşınmazın kira süresi 2 yıl daha uzatılabilir. kira uzatım süresi ile birlikte taşınmazın toplam kira süresi 3 yılı geçemez.

Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
(8 ay üzerinden )aylık 12,000,00 TL 98,100,00TL 3.000,00 TL
(4 ay üzerinden Eğitim Öğretim olmadığı tarih aralığı
4 aylık 2.100,00 TL

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi
B- Kanuni ikametgahı
C- Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D- İmza sürküleri vermesi Noter tastikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tastikli imza sirküleri
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
DİĞER BELGELER
a) Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b) Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesinden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c) S.G.K dan ihale tarihinden sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge
d) Nüfus cüzdani fotokopisi
e) İstekli tarafından idari teknik şartname ve ekleri Strateji Geliştirme Dairesi başkanlığına 30,00 TL yatırarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ idari ve mali işler dairesi başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. ihaleler DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığıa ihale odasından yapılacaktır.İLAN OLUNUR.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 24.10.2018