925

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı Emet MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 25.08.2017 Cuma günü saat 09:00’da Aylık 1.620.00 TL üzerinden yıllık (1.620,00 X 8 ay:12.960,00 + 140,00 4 ay :13.100,00 TL) 12 Aylık toplam 13.100,00 TL tahmini bedel üzerinden 01.09.2017 – 31.08.2017 tarihleri arası 1 (bir) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Muhammen Bedel (Aylık)

(8 Ay üzerinden ) aylık.1.620,00TL (4 Ay üzerinden Eğitim Öğretim olmadığı tarih aralığı 4 Aylık 140,00TL

Muhammen Bedel (Yıllık) 13.100,00 TL

Geçici Teminat Bedeli 393,00 TL

Şartname Bedeli 30,00 TL

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir. A-Türkiye’de tebligat adres göstermesi. B-Kanuni ikametgâhı C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, D- İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri E- Vekaleten İştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi DİĞER BELGELER a)Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi. b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge c) S.G.K.’dan, ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge d) Nüfus cüzdanı fotokopisi e) İstekli tarafından idari Teknik şartname ve Ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00 TL yatırılarak makbuz karşılığı idari ve Mali işler Dairesi Bakanlığından alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İLAN OLUNUR . KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 18/08/2017 (4×15)