BETON VE BETONARME KANALİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

799

BETON VE BETONARME KANALİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDIYESI SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BETON ve BETONARME KANALIZASYON MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/345663 1-idarenin a) Adresi : Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA b) Telefon ve faks numarası : 2742236012 – 2742236651 c) Elektronik Posta Adresi : ihalekutahya.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın a)Niteliği, türü ve miktarı : ÇEŞİTLİ MİKTAR ve TÜRLERDE BETON ve BETO NARME KANALİZASYON MALZEMESİ ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bu lunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLANMASINI MÜTEAKİP 70 GÜN İÇERİSİNDE SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLA RINA TESLİM EDİLECEKTİR. 3- ihalenin a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hiz met Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA b) Tarihi ve saati : 09.08.2017 – 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale Bürosu Belediye Hizmet Binam-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 . Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalem seri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 18/07/2017 (4×30)