T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1089

1)T.C. Kütahya Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen İlimiz 1. Organize
Sanayii Bölgesi sınırları içinde kalan; aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilmiş olan -80- ton kapasiteli araç kantarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale ile satılması işi,

İhale Tarihi / Günü / Saati :11 Şubat 2021 / Perşembe / 14.00
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

İdare Mallarına Ait Bilgiler Muhammen Bedel Geçici Teminat
(KDV Hariç) (TL)
(TL)
Tam Elektronik 3 X 16 M Platform
Ebatında ve -80- Ton Tartım Kapasiteli, 48.500,00. TL 1.455,00.TL
Rampalı Tip Bilgisayarlı Taşıt Kantarı

2)İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a)Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)
b)Kanuni İkametgah adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi
1-)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
3-)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,
d)İmza Sirkülerini Vermesi
1-)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.
2-)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
3-)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
e)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.
f)Muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.
g)İlanda belirtilen 1.455,00 TL tutarındaki teminat bedelinin, teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi olacaktır. Nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması halinde ise teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.
h)Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname Bedeli 500,00.-TL)
i)Belediyemize dair borcu olmadığını gösterir belge.
İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.
Söz konusu belgeler ihale günü en geç saat 12:30’da Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edilecektir.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-ILN01298813)