KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

695

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA : 2019/7 SATIŞ
Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : Kütahya İli Merkez İlçesi Cedit Mahallesi 36 Pafta 157 Ada 89 Parselde kayıtlı 215 m² avlulu
1/3 hisseli ahşap ev (mevcutta boş arsa).
ADRESİ : Cedit Mah. Şehit Ali Çavuş Sokak Kütahya
İMAR DURUMU : 31.05.2019 tarihinde, Kütahya Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre, konu taşınmaz, 09.08.1986 tarihli Kütahya 1/1000 ölçekli U.İ.P na göre, konut alanında kalmakta olup, İnşaat Nizamı: Bitişik Hmaks: 12,5 m. Tek başına yapılaşma şartı bulunmamakta olup, komşu parseli 1717 ada 241 parselle tevhit şartı bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık 65 m2 kadar yola terki bulunmaktadır. Konu taşınmaz etkilenme geçiş alanı içerisinde bulunmakta olup kentsel sit alanı yönetmeliğine tabidir.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmazın ana gayrimenkul niteliği tapu kayıtlarında 215,00 m² alanlı “Avlulu Ahşap Ev” olarak görülmektedir. Buna karşın parsel üzerinde mevcutta yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz üzerinde yapı olmadığı için yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve mimari projesi bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmaz boş arsa amaçlı kullanılmaktadır. Parsel hafif eğimli bir topoğrafyaya sahip amorf şeklindedir. Şehit Ali Çavuş Sokak’a cephelidir. Ulaşım imkânları iyi durumdadır. Taşınmazın alt yapı imkânlarından istifadesi tamdır. Parsel etkilenme geçiş alanında kalmakta olup sit alanı yönetmeliğine tabidir. Taşınmaz tek başına yapılaşma imkânlarına sahip değildir. 1717 ada 241 parsel ile tevhit şartı bulunduğu bilgisi alınmıştır. Değerlemeye konu taşınmaz, bölgenin ana arterlerinden olan Kıbrıs Caddesi’ne 65 m mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı ve bodrum + zemin + 3 normal kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın çok yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta ve orta üstü düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhı olan Kıbrıs Caddesi’ne olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Konu taşınmaza yakın konumda bulunan bilinen yerler; Lala Hüseyin Paşa Camii, Paşa Hamamı, Alâaddin Camii, Cemalettin Camii olarak ifade edilebilir. Taşınmazın konumu Google Maps Koordinatları: 39, 423085 – 29, 973495
MUHAMMEN BEDELİ : 75.000,00-T.L
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci arttırma 04.09.2019 günü, saat 10:00-10:10 arasında Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:1 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 6. kat toplantı salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i ile varsa rüçhanlı alacaklar ve takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 11.09.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40’ı ile takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’i tutarındaki teminatı, (6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 1 ila 4. fıkrasında beliritildiği şekilde) Ziraat Bankası SGK Mosip Diğer Tahsilatlar – Geçici Teminat hesabına Saymanlık Kütahya Muhasebe birimi seçilerek gerçek kişiler kimlik numaraları ile tüzel kişilik ise vergi numaraları ile yatırılması, dekontların satıştan önce satış komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV(%18) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Taşınmazın tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür.Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez.Satış bedelinden tercihen ödenir.Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır.Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
8-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9-Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre SGK İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
10-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisinden açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği verilebilir. İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresi geçipte tebliğ edilemeyen tüm ilgililere tebliğ yerine kain olur.
11-Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
12-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Servisine bizzat veya 0274 223 63 56 (1522) no’lu numaradan müracat etmeleri ilan olunur.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 05.07.2019