10 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIM

724

10 KALEM KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIM
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
10 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi Alım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/178673
1-İdarenin
a) Adresi : Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 43030 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 274 2236075 – 0 274 2236079
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yüklenici Firmanın veya yüklenicinin anlaşmalı
olduğu firmanın mağazaları
c) Teslim tarihi : Koruyucu Giyim Malzemelerinin tamamı, sözleşmenin imzalandığı tarih olan işe başlama
tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. Koruyucu Giyim Malzemelerinin tamamı en çok 3 (üç)
partide teslim edilecektir. Ancak, idare ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik
Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü -Toplantı Salonu (Misafirhane) – Gaybi Efendi
Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 Merkez / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat
veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İl Müdürlüğümüz personellerinin Kütahya il sınırları içerisinde çalışması sebebiyle, İsteklilerin ve isteklilerin anlaşmalı üye
işyerlerinin ; Kütahya Merkez ve ilçelerinde veya komsu illerde giyim mağazasının bulunması gerekmektedir.(Ayrıntılı
Açıklama Teknik Şartname Ek-3 “Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formunda” Belirtilmiştir.)
İstekli firma, kendisinin ve anlaşmalı olduğu üye işyerinin/işyerlerinin Kütahya merkez ve ilçelerindeki veya komsu illerdeki
mağazalarının İş yeri açma ve çalışma ruhsatını ihalede teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları
içeren doküman:
İstekli, teknik şartname ekindeki “EK-3: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte
verecektir. Bu form, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedeli “Kütahya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü” veznesine yatırıldıktan sonra Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – İhale Servisi- Gaybi
Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 Merkez / KÜTAHYA adresinden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – Evrak Kayıt Bürosu (1. Kat) – Gaybi
Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 22.04.2019