KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

569

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde Göl kafe yeri – Mühendislik Fakültesi kantin yeri – H.özycğin öğrenci
yurdu kantin yeri ve Güzel Sanatlar Fakültesi kantin yeri kiralamaları için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine
(açık teklif usulü) göre 10.10.2018 Çarşamba günü saat 09:00’da Göl kafe yeri – saat: 09:30’da Mühendislik Fakültesi kantin
yeri – saat:10:00’da H.özyeğin öğrenci yurdu kantin yeri ve saat:10:30*da Güzel Sanallar Fakültesi kantin yeri 1 yıl kiralamaları
için 10.10.2018 günü saat: 09:00’dan itibaren 30’ar dakika ara ile 10.10.2018 -09.10.2019 tarihleri arası 1 (bir) yıl
süre ile kiralama ihaleleri yapılacaktır. (İlgili müstecirin talebi üzerine ve İdare gerek görürse taşınmazın kira süresi 2 yıl
daha uzatılabilir.Kira uzatım süresi ile birlikte taşınmazın Toplam kira süresi 3 yılı geçemez.)
Göl Kafe yeri -Tarih 10.10.2018 Saat: 09:00
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
(12 Ay üzerinden) aylık 660,00 TL 7.920,00 TL 240,00 TL
Mühendislik Fakültesi kantin yeri – Tarih 10.10.2018 Saat 09:30
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
(8 Ay üzerinden) aylık 9.185,00 TL 74.680,00 TL 2.245.00 TL
(4 Ay üzerinden Eğitim öğretim olmadığı tarih aralığı)
4 Aylik 1.200,00 TL
H. ÖZYEĞİN Öğrenci yurdu kantin yeri – Tarih 10.10.2018 Saat: 10:00
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli|
(8 Ay üzerinden) aylık 1.665,00 TL 13.320,00 TL 400,00 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi kantin yeri – Tarih 10.10.2018 Saat 10:30
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
(8 Ay üzerinden) aylık 2.695,00 TL 22.130,00 TL 665,00 TL
(4 Ay üzerinden Eğitim öğretim olmadığı tarih aralığı)
4 Aylık 570,00 TL
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni ikametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
DİĞER BELGELER
a) Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b) Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c) S.G.K.’dan,ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00 TL yatırılarak makbuz
karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ve ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.
Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına
müracaat etmeleri gerekmektedir İhaleler DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 28.09.2018