İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

575

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1)
a) Mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, kullanım hakkı Belediyemize ait olan ilimiz merkez. Ilıca Kaplıcaları (Avdan Mevkii) 1,2,3,7,8 pafta, 447 parselde kayıtlı bulunan ve yürürlükte olan imar planında Turizm Yerleşim Alanı olarak ayrılan alan üzerinde bulunan Harlek Termal Otel’in mevcut tesislerine ilave olarak Yap-İşlet-Devret (Kira Karşılığı) modeliyle 2 adet su kaydırağı (Aquapark), 100 m2 lik açık yüzme havuzu ve toplamda 500 m2 lik apart odaların yapılarak en az 200 yataklı olarak -20- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.
İhale Muhammen Bedeli : 12.500,00 TL + KDV
Geçiçi Teminat Bedeli : 90.000,00 TL
Özel Geçici Teminat Bedeli : 110.000,00 TL
b) Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez, Ilıca Kaplıcaları (Avdan Mevkii) l24-d-17-a-1-c-1 pafta, 130 ada, 22 parsel üzerinde yapımı devam eden Ilıca Sarıkız Erkekler ve Kadınlar Hamamının bir bütün olarak şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
İhale Muhammen Bedeli : 10.000,00 TL + KDV
Geçiçi Teminat Bedeli : 10.800,00 TL
özel Geçici Teminat Bedeli : 10 000 00 TL
2)
İhale Tarihi / Günü /Saati : 24.Temmuz.2018 / Salı /14:00 – 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5
3) İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartlan)
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
d) SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,
e) Ortak girişim olması halinde geçerliliği olan noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Servisi) alınmış belgenin aslı,
g) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,
h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
i) Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnamelerini,
j) Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden; Harlek Termal Otelde ve Sarıkız Hamamlarında kullanılmak üzere ayrı ayrı olmak üzere 4 İt/sn sıcak su, 2 It/sn ılık su ve 2 It/sn soğuk su alabileceğini belirten belge aslı,
k) Harlek Termal Otel için; en az 2 yıl otel İşletmeciliği yaptığına dair kanıtlayıcı belge, (İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı)
I) Geçici Teminatını ve özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.
4) İhalenin Yöntemi:
a) Kapalı Teklif Usulü İhale (Ilıca Kaplıcaları Harlek Termal Otel) için:
İstekliler 24 Temmuz.2018 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
b) Açık Teklif Usulü İhale (Ilıca Kaplıcaları Sarıkız Tesisleri) için:
İstekliler 24.Temmuz.2018 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine istenen evrakları teslim edeceklerdir.
Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne(Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 19.07.2018