HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI 4 ADET ACEMİ ER KOĞUŞLARI YAPIMI İŞİNİN KESİN KABUL EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA GİDERİLMESİ

843

HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI 4 ADET ACEMİ ER KOĞUŞLARI YAPIMI İŞİNİN KESİN KABUL EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA GİDERİLMESİ ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI 4 ADET ACEMİ ER KOĞUŞLARI YAPIMI İŞİNİN KESİN KABUL EKSİKLİKLERİNİN YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA GİDERİLMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası :2017/469264 1-İdarenin a) Adresi :MSB ESKISEHIR INSAAT EMLAK BÖLGE BASKANLIGI 26320 ESKİŞEHİR MERKEZ/ESKİŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 2222375930 – 2222374682 c) Elektronik Posta Adresi : tesupeskisehir@msb.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı :Muhtelif söküm işleri, yalıtım imalatı ile tesisat ve inşaat onarımları. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bul unan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer :KÜTAHYA c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI 26320/ESKİŞEHİR b) Tarihi ve saati :05.10.2017 – 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B-III Grubu İşlere Ait Her Türlü Onarım, Tadilat veya Yeni Yapım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Bu iş için, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak akademik bölüm İnşaat Mühendisliği’dir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI 26320/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLÂK BÖLGE BAŞKANLIĞI 26320/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 27/09/2017