Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hisar Gazetesi | Ağustos 9, 2020

Scroll to top

Top

XV. BÖLGE MANİSA OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI’ ndan GENEL KURUL İLÂNI

habergiris

I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyen-gözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ve COVİD-19 Virüsü salgını sebebiyle alınan idarî tedbir kararlarından dolayı ertelenmiş olan ilk genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır:
1) Genel Kurulun Yapılacağı Yer : 1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa
Cad. Vakıf İş Hanı Kat:5 Daire: 514 Şehzadeler / MANİSA
2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih : 21 /08/2020 (Cuma)- 22/08/2020 (Cumartesi)
a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin : 21/08/2020 (Cuma)-Saat: 13:00-17:00
b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin : 22/08/2020 (Cumartesi)-Saat: 09:00-17:00
3) Gündem:
a) Genel Kurul Görüşmeleri :
i. Yoklama .
ii. Açılış ve saygı duruşu
iii. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili
iv. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması
vi. Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabülü hâlinde ibra edilmesi
vii. Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması
viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması
ix. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması
x. Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını anlatmaları
xi. Dilekler, temenniler ve kapanış
b) Seçimler :
i. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
ii. Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
iii. Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
iv. Oda’yı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesi
II- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 29/08/2020 (Cumartesi) Şehzadeler Ziraat Odası Konferans Salonu Şehitler Mah. Mehmetçik Cad. No:4/C Şehzadeler / MANİSA adresinde , seçimler için de 30/08/2020 (Pazar) tarihinde 1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Vakıf İş Hanı Kat:5 Daire: 514 Şehzadeler / MANİSA adresinde ve aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.
III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen- Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği ‘nin ilgili hükümlerine göre;
1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir.
2) Seçilmenin özel şartlarından olarak;
i. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl,
ii. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl,
iii. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl,
fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir.
3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliği düşürülecektir.
4) Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburidir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katıllmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (para cezası) uygulanacaktır.
5) 5193 sayılı Kanun gereğince odamıza kayıtlı bulunan bütün optisyen ve gözlükçü meslektaşlarımıza önemle duyurulur.