Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hisar Gazetesi | Şubat 26, 2020

Scroll to top

Top

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

habergiris

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınmaz, malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve bina yıkım işi ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin;
a- Nüfus cüzdan fotokopisi ile Kanuni İkametgah belgesini.
b- Tebligat için Türkiyede bir adres gösterilmesi.
e- Nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi.
ç-Gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir,
3- İhaleye katılacaklar kendi adına asaleten veya başkası adına vekaleten katılacak olup tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyen talipliler ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
5- Taşınmaz satışına ilişkin ihale dosyası ve şartname mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Bina yıkımına ait şartname ve dosyası ise 50.00 TL ücret karşılığı yine mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
6- Yıkım işine konu taşınmaz: Servi Mahallesi Zafer Meydanı No:1 KÜTAHYA adresindeki 2 kat bodrum, zemin kat ve zemin üstü 3 katlı hükümet konağı binasıdır.
7- Bina yıkım ihale bedeli üzerinden ayrıca % 18 oranında KDV alınacaktır.
8- Yıkım İşinin süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
9- Yıkım işi için 75.000.00 TL tutarında veya 7.500,00 m2 lik İş Bitirme Belgesi / İş Deneyim Belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
10- Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- İlanda yer almayan hususlar ihale konusu işin şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiğinden orada belirtilen hususlar uygulanacaktır.
12- Söz konusu yıkımı yapılacak gayrimenkulun yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer görme belgesinin ihale saatine kadar Komisyona teslim edilmesi gerekmektedir.
13- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbestir.
14- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK BİNA YIKIM İŞİ
Sıra Taşınmaz No Mahalle/ Köy Mevkii/ Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü Hazine Cinsi İşin Nevi Tahmini Bedel Geçici Ek İhalenin
No Cd/Sk. (m2) Hissesi Teminat Teminat Tarihi Saati
1 43010118826 Servi Mah. 19 663 215 5.414.36/.. Tam Bina 2 Kat bodrum zemin kat ve 60.000.00 12.000.00 15.000.00 20.09.2019 09:30
zemin üstü 3 katlı eski Valilik
Hizmet Binasının (Hükümet
konağı) enkazı alıcıya ait
olmak üzere yıkım işi
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra Taşınmaz No Mahalle/ Köy Mevkii/ Pafta No Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar Durumu Tahmini Geçici İhalenin
No Cd/Sk. No No (m2) Hissesi Bedel Teminat Tarihi Saati
1 43010114387 Kirazpınar Mah. J23-B-04-A-4 109 2 5.599,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 Kat yapı adasında kalmaktadır 2.240.000.00 448.000,00 20.09.2019 10:00
2 43010114393 Kirazpınar Mah. J23-B-04-A-4 115 1 4.473,00 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 Kat yapı odasında kalmaktadır 1.790.000.00 358.000,00 20.09.2019 10:15
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 11.09.2019