VAKIF HİZMET BİNASININ TEMİZLİK HİZMETİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA PERSONELE DAYALI HİZMET ALIMI

795

VAKIF HİZMET BİNASININ TEMİZLİK HİZMETİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA PERSONELE DAYALI HİZMET ALIMI KÜTAHYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Vakıf hizmet binasının temizlik hizmetinin sağlanması amacıyla personele dayalı hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası : 2017/595768 1-İdarenin a) Adresi : 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri C 148 Blok KÜTAHYA 43140 Merkez KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA b) Telefon ve faks numarası : 2742232648 – 2742236011 c) Elektronik Posta Adresi : kutahya.merkez@sydv.org.tr ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Vakıf hizmet binasında 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri ara sında temizlik hizmetlerinde görev yapmak üzere bir kişinin is tihdam edilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu nan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : 30 AĞUSTOS MAHALLESİNDE BULUNAN KÜTAHYA SOS YAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET BİNASI c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : 30 AĞUSTOS MAHALLESİ BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ C-148 BLOK KÜTAHYA b) Tarihi ve saati : 06.12.2017 – 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARE ADRESİNDE adresinden satın alınabilir.  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Zafer Meydanı Şubesi TR260001200154600016100012 numaralı iban hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 21/11/2017