İLAN T.C KÜTAHYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2015/84

835

İLA N T.C KÜTAHYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2015/84 ESAS Kütahya İli Aslanapa İlçesi Bezirgan Köyü Cilt No:9, Hane No: 1, Aile sıra No; 22’de nüfusa kayıtlı İsmail ve Sultan oğlu 15/05/1959 doğumlu 30374085808 T.C Kimlik numaralı olup 28/12/2014 tarihinde vefat eden müteveffa NUREDDİN BAYDAR’ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK’nun 612.nci maddesi gereğince terekenin iflas hükemlerine göre tasfiyesine ve re’sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en az BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçılarını ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 22/11/2017