KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

844

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN: Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ İLÇESİ YERİ CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME BEDELİ İHALE GUN VE SAATİ Kütahya Merkez Balıklı Mah. Doğlar Konağı 1.000,00 TL+KDV 2.520,00 TL 50,00 TL 26/10/2017- 14:00

İhaleye girebilmek için isteklilerin; a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası, c) Başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameleri, d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını gösterir belge, e) Girilecek ihale işi adına hitaben şartname bedeli(nakit) ve geçici teminat(Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) bedellerinin, İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Merkez Şubesi TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu veya Halk Bankası TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesa bına yatırılarak alınan banka dekontu, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 26/10/2017 Perşembe günü saat 13:55’e kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur. Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. – İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan Olunur. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 19.10.2017