KAMERA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

974

KAMERA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DPÜEVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KAMERA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/323707
1-İdarenin
a) Adresi :Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Resi dance Kat: 1 Daire : 9 43100 MERKEZ
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası :2742236070 – 2742653021
c) Elektronik Posta Adresi :khb43@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :DPÜ.EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTA NESİ KAMERA YAPIM İŞİ (IP TAVANLI CCTV KAYIT YÖNETİM SİSTEMİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :DPÜ.Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ana Bina
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Residance İş Merkezi Kat:1 D:9 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati :25.07.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
-Sistemde teklif edilecek tüm ürünler ISO,TSE veya CE gibi kalite belgesine sahip olmalıdır.
-Ürünlerin ithalatçısı veya üreticinin ISO ve TSE kalite belgesine sahip olmalıdır.
-İstekli firmalar ISO 900X ve TSE-HYB 12498,12540 maddeleri kapsamında belgelere sahip olmalıdır.
-İstekli firmalar kurulumu yapmayı taahhüt ettiği tüm ürünlerin yetkili satıcı ve teknik servis olduğuna dair üreticisi veya ithalatçı firmadan yetki belgesine sahip olmalıdır.
-Sistemde kullanılacak tüm kamera ,NVR ve POE anahtar vb.anahtar vb. ürünler üreticinin resmi sitesinde yayınlanan marka ve model isimleri ile Türkiye’de satılıyor veya üretici firma tarafından verilmiş olan denklik belgesine sahip olmalaıdır.Bu durumların diışında,Türkiye’de farklı bir marka adı altında satılan (OEM) ürünler kesinlikle kabul edilemeyecektir.
İstekli firmalar kamera ve kayıt cihazlarının üreticisi veya ithalatçısından en az 8 (sekiz ) yıl yedek parça temin etmeyi taahhüt ettiği belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Benzer İş GruplarıTebliğinde yer alan; E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ nde bulunan IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 08/07/2017 (4×42)