HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

1046

HV.ER EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK Akıllı Kart Okuyucu El Terminali ve Turnike Geçiş Sistemi Kurulması İçin Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/146727 1-İdarenin a) Adresi : HAVA ER EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI ALAYUNT YOLU 1.KM 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA b) Telefon ve faks numarası : 2742716058 – 2742236173 c) Elektronik Posta Adresi : ihalekombskkutahya@gmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : El Terminali : 6 Adet; Mi Fare Kart Okuyucu : 5 Adet; Konvertör : 1 Adet; Turnike Giriş- Çıkış : 2 Adet; Turnike Üstü Montaj Seti : 2 Adet; Seperatör Turnike : 2 Metre. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı İkmal Tabur Komutanlığı/Kütahya c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde Hava Er Eğitim Tugay K.lığı İkm.Tb.K.lığına tek parti halinde teslim edilecek, buradaki muayeneyi müteakip 11 (onbir) takvim günü içerisinde idarece gösterilen yere monte edilerek idareye çalışır halde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : İhl.Kom.Bşk.lığı (Ali Paşa Mah.Merkez K.lığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA b) Tarihi ve saati : 06.06.2017 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: a. TSE belgesi veya, b. Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınan uygunluk raporu veya, c. Ürüne ait TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) veya, ç. Ürünün Avrupa standardına (EN) veya uluslar arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren belge (ISO vb.) veya Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki TC Elçilik / Konsolosluğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belgesi) veya, d. Yurt dışından gelen ürünlerde ürün üzerindeki CE veya e veya E işareti ve işaretlerle ilgili belgeler (CE işaretli ve işaretlerle ilgili belgeler Avrupa Birliği yeni yaklaşım direktiflerinde yer alan ürünler için, e veya E işareti ile ilgili belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tekerlekli araçlara takılan ve/veya araçlarda kullanılan aksam ve parçalar için)’in aslı veya noter tasdikli sureti,muayene esnasında Muayene Komisyon Başkanlığına verilecektir.İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması yeterlidir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Komisyon Başkanlığı ( Ali Paşa Mahallesi Merkez Komutanlığı Arkası Kat:2 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhl.Kom.Bşk.lığı (Ali Paşa Mah.Merkez K.lığı Arkası Kat:2) KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. KÜTAHYA HİSAR GAZETESİ 29.05.2017