SU SAYAÇ SATIN ALINACAKTIR

1227

SU SAYAÇ SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SU SAYAÇ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/95288
1-İdarenin
a) Adresi : Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 43100 KÜTAHYA
MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236012 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kutahya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4000 adet 190 mm lik, 1000 adet 110 mm lik, 500 adet 165 mm lik su sayacı alımı yapılacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kütahya Belediyesi ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşin başlangıncından itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kütahya Belediyesi ambarına teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet
Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 29.03.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Satıcı firma sayaçlara ait tüm yedek parçaların 10(on) yıl boyunca temini konusunda garanti verecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:        
a) Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya onaylanmış bir kuruluştan “75/33/AT Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliği” veya “2004/22/AT MI-001 Ölçü Aletleri Yönetmeliği” kapsamında alınmış AT Tip Onay Belgesi
        b)TS EN 14154-1 Standardına Uygunluk veya bu standarda karşılık gelen Uluslararası standartlara uygunluk belgesi.     
        c)TÜRKAK veya Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından alınmış TS EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi veya testlerin TS EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratuvar Belgesine haiz bir Laboratuvarda yapılacağını gösterir taahhütname. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: —- Firmalar teklifleri ile birlikte teklif verecekleri sayaçlara ait 1’er adet broşür ve gerekli belgelerini vereceklerdir.
—- Teklif veren firmalar, şartnameye uygun bir adet numune sayaç getireceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2., 1., 3.kısımlarında %1(Bir )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Belediye Hizmet Binası-Alipaşa Mahallesi F.S.M. Bulvarı No:33 Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.